Chính Sách Tài Khoản

04/03/2021

CHÍNH SÁCH TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

  • I. Chính sách Thông Tin Tài Khoản

 

Chính sách

Mô tả

Mặc Định

Họ Tên

Họ tên trong Thông tin cá nhân của Tài Khoản

Bắt buộc đặt tên thật

Email

Email trong Thông tin cá nhân của Tài Khoản

Bắt buộc là tài khoản email người sở hữu tài khoản  đang sử dụng

Số điện thoại

Số điện thoại trong Thông tin cá nhân của Tài Khoản

Bắt buộc sử dụng số điện thoại người sở hữu tài khoản đang sử dụng

Số CMT/Thẻ Căn Cước

Số CMT/Thẻ Căn Cước trong Thông tin cá nhân của Tài Khoản

Bắt buộc sử dụng Số CMT/Thẻ Căn Cước của người sở hữu tài khoản

Ảnh CMT/Thẻ Căn Cước

Ảnh CMT/Thẻ Căn Cước trong Thông tin cá nhân của Tài Khoản

Bắt buộc sử dụng hình ảnh CMT/Thẻ Căn Cước của người sở hữu tài khoản

Địa chỉ

Địa chỉ trong Thông tin cá nhân của Tài Khoản

Bắt buỗ sử dụng địa chỉ đúng của người sở hữu tàu khoản

Ảnh đại diện

Ảnh đại diện trong Thông tin cá nhân của Tài Khoản

Không bắt buộc

 

  • II. Chính sách khóa Tài Khoản

 

Chính sách

Mô tả

Mặc Định

Account Lockout Threshold

Quy định số lần cố gắng đăng nhập trước khi tài khoản bị khóa

0 (Tài khoản sẽ không bị khóa)

Account Lockout Ducation

Quy định thời gian khóa tài khoản

Là 0, Nhưng nếu Account Lockout Threshold được thiết lập thì giá trị này là 30p

Reset Account Lockout Counter After

Quy định thời gian đếm lại số lần đăng nhập không thành công

Là 0, Nhưng nếu Account Lockout Threshold được thiết lập thì giá trị này là 30p

Account lockout permanently

Quy định tài khoản có hành vi hack, không trung thực, gian lận trong trao đổi TTS

Khóa tài khoản Vĩnh Viễn

 

  1. Chính sách Quy Đổi Tiền Tệ

 

Chính sách

Mô tả

Mặc Định

exchange

Quy định quy đổi tiền tệ

Chỉ có thể quy đổi đồng TTS thành các đồng khác, không quy đổi được ngược lại.

 

Conversion rate

Tỷ lệ quy đổi từ TTS sang ytTTS của hiện tại

1 TTS = A ytTTS (giá trị quy đổi thay đổi theo từng thời điểm)

Conversion rate TTS -> VNĐ

Tỷ lệ quy đổi từ TTS sang ytTTS của hiện tại

1 TTS = 2.124 VNĐ